Äldrevården behöver bättre kvalitetskontroll

31.03.2010 kl. 11:36

Pensionärsorganisationerna efterlyser en effektivering av kvalitetskontrollen inom äldreomsorgen. Saken påtalades då Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf:s ledning – ordförande Ole Norrback, viceordförande Kalevi Kivistö och sekreterare Veronica Fellman – träffade social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä den 31 mars.

Minister Hyssälä konstaterade att attityderna på personnivå i ganska hög grad påverkar handläggningen av dessa frågor ute i kommunerna. Kvalitetsövervakningen blir föremål för närmare överväganden i anslutning till beredningen av förslaget till ny lag om äldreomsorgen. Minister Hyssälä betonade också medborgaraktivitetens betydelse i dessa sammanhang.

Pensionärsorganisationernas intresseorganisation betonade i sitt ställningstagande att statsmakten fortfarande har ansvaret för att likvärdig service erbjuds oberoende av boningsort fastän äldrevården numera primärt sköts på kommunal nivå.

Inom PIO har man med stigande oro tvingats konstatera att äldreomsorgen i vårt land är behäftad med många brister trots att det allmänt taget inte är något fel på normer och direktiv.

I PIO rf:s ställningstagande noteras det att kommunerna i växande utsträckning köper tjänster av privata producenter och att det här har lett till situationer där priset getts alltför stor tyngd på bekostnad av kvaliteten. Små producenter med lång erfarenhet och kapacitet att ge vård på hög nivå klarar sig inte alltid i konkurrensen. Vården av specialgrupper som till exempel åldringarna inom den språkliga minoriteten blir lidande när köptjänsterna ökar utan att särbehoven beaktas.

Pensionärsorganisationerna föreslår därför att regeringen utan dröjsmål vidtar åtgärder för effektivering av kvalitetsövervakningen beträffande äldreomsorgen. Det finns behov av en effektiv och pålitlig övervakning också efter det att den blivande lagen om äldrevården trätt i kraft, sägs det i ställningstagandet.

PIO rf ämnar också uppmana kommunernas äldreråd att avkräva de kommunala myndigheterna information om hur vårdens kvalitet har utvecklats inom äldreomsorgen.

Vidare kräver PIO rf att tillräckliga investeringar görs i de seniorrelaterade välfärdstjänsterna med tillgodoseende även av de förebyggande funktionerna. Sjukförsäkringen borde höjas på individuell nivå och Folkpensionsanstalten borde åläggas att utbetala ersättningen för anhörigvård.