Kalevi Kivistö ordförande för PIO 2011

09.12.2010 kl. 12:02

Pensionärsförbundens intresseorganisation beslutade 9.12.2010 att välja minister Kalevi Kivistö från Eläkeläiset som ordförande för 2011 efter minister Ole Norrback, som varit ordförande 2010.

Det stora flertalet av de finländska pensionstagarna är småinkomsttagare eller direkt fattiga. Totalt 705 500 finländska pensionstagare måste klara sig på en månadspension som understiger 1 200 euro och drygt 468 000 har en pension på mindre än 1 000 euro i månaden. Pensionsskyddet borde ändå garantera en ordentlig utkomst och levnadsstandard åt alla.

Pensionärsförbunden förutsätter därför att beslutsfattarna vidtar åtgärder som förbättrar pensionsskyddet. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf formulerade på sitt höstmöte 9.12.2010 sina mål för den närmaste framtiden och med tanke på riksdagsvalet. PIO rf förutsätter bland annat att särskilt småinkomsttagarna beaktas då skattebeslut fattas i framtiden. Småinkomsttagarna drabbas ju värst av alla då de indirekta skatterna höjs, något som kommer till synes också i dagens situation.

Folkpensionens nivå bör enligt PIO rf:s uppfattning höjas och avdraget för make eller maka slopas. Att den nya garantipensionen träder i kraft minskar inte behovet av nivåförhöjningar av folkpensionen.

PIO rf förutsätter vidare att arbetspensionsindex justeras så att löneindexets tyngd ökas från nuvarande 20 procent samt att sättet för beräkning av pensionslönen justeras så att arbetstagarens arbetspensionspremie inte längre har en minskande effekt på pensionslönen. Bostadsstödets belopp bör höjas från 85 till 95 procent av de boendeutgifter som lagen om bostadsstöd godkänner efter avdrag av självriskandelen. Boendekostnadernas maximibelopp bör höjas i pensionärernas bostadsstöd.

Åtgärder krävs också för sänkning av självriskandelarna i läkemedelskostnaderna och för att bryta spiralen med stigande serviceavgifter.

För tryggande av social- och hälsovårdsservicen för äldre förutsätter PIO rf bland annat att personalen och de ekonomiska resurserna blir föremål för tillräckliga satsningar, att äldrerådgivning införs i kommunerna, att den öppna vården får utökat stöd, att högklassiga anstaltsplatser står till förfogande samt att anhörigvården ges större resurser.

För att äldreservicen skall kunna tryggas behövs det en särskild lag om äldrevård med stadganden om bland annat de äldres rätt till service. Lagen bör också stadga om ansvaret för att sådan vård ordnas, samt om styrningen, övervakningen och finansieringen av verksamheten. PIO betonar också behovet av effektivare kvalitetskontroll av äldreomsorgen samt de äldres rätt att bli hörda i angelägenheter som berör dem själva.

För egen del gör PIO rf anspråk på att få en fast position som utlåtandeinstans i beslutsfattandet angående pensionssystemet.