Avvikande åsikt till slutrapport

17.01.2013 kl. 09:59
Avvikande åsikt till slutrapport om arbetsgruppens utvärdering av arbetspensionsindexsystemet
Vi undertecknade medlemmar av indexarbetsgruppen kan inte ansluta oss till majoritetens åsikt om att nuvarande granskningsförfarande gällande arbetspensionsindexet inte behöver ändras. Om man i enlighet med majoritetens framställning inte vidtar några åtgärder alls, fortsätter också framdeles försämringen av pensionstagarnas ställning i relation till löntagarnas i nuvarande takt. Detta kan vi inte godkänna.

Arbetspensionsindexet har sedan början av år 1996 fastställts i enlighet med det s.k. brutna indexet. I början gällde detta pensionärer som fyllt 65 år. Från och med år 2005 har det brutna indexet tillämpats i alla arbetspensioner som betalas.
Såsom det framgår ur Pensionsskyddscentralens utredning ”Eläkkeen kehitys eläkeaikana” (29.5.2012) har under de gångna 17 åren arbetspensionernas utveckling tydligt kommit på efterkälken i relation till identiska gruppers utveckling. Från år 1995 till år 2010 har lönenivåindexet stigit två gånger mer än arbetspensionsindexet.

En del av pensionstagarna är låginkomsttagare, en del är fattiga. På grund av nuvarande arbetspensionsindex ökar antalet låginkomsttagare och fattiga på grund av den långa pensioneringstiden. Enligt statistikcentralens utredning ”Tulonjako 2010”, är pensionstagarna den överlägset största socioekonomiska gruppen med utkomstsvårigheter. I vårt land hör 200 000 hushåll till denna kategori. Personer som har verkliga utkomstsvårigheter har också ökat i hög grad. De började öka redan år 2009. När 50 000 pensionshushåll hade stora utkomstsvårigheter år 2008, var siffran redan 65 000 pensionärshushåll år 2010.
Arbetspensionsindexsystemet och indexets struktur har avgörande betydelse för utvecklingen av pensionens köpkraft. Vi anser att det nuvarande indexjusteringsförfarandet beträffande arbetspensioner inte är rättvist. Pensionsinkomstens utveckling blir i för hög grad efter förvärvsinkomsternas utveckling. Vår åsikt är att utkomstnivåns värde bör höjas i arbetspensionsindexet. Man bör också utreda alternativen för hur små arbetspensioner kan beaktas bättre än hittills i indexjusteringen.

VÅRT FÖRSLAG TILL UTVECKLING AV INDEXSYSTEMET
1. Vi föreslår att man i justeringen av pensioner börjar använda ett index i vilket vikten av förändringen i lönenivå är 30 % och vikten av höjningen i prisnivån är 70 %. De tilläggskostnader nna modell åsamkar är cirka en tredjedel av kostnaderna för en övergång till halvvägsindex.

2. Vi föreslår också att en indexjustering sker två gånger per år enligt samma modell som användes åren 1977 – 1984. Då gjordes årligen den 1 juli en indexjustering av arbetspensionerna, vars storlek var två femtedelar av den  uppskattade indexjusteringen vid årsskiftet.
Helsingfors, 18.12.2012


Matti Hellsten   Jouni Mykkänen   Sirkka-Liisa Tarjamo