Risikko helt med på bättre kvalitetskontroll

08.04.2010 kl. 11:37

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO överlämnade i tisdags (6.4.) en skrivelse om kvalitetsövervakningen inom äldrevården till omsorgsminister Paula Risikko. I skrivelsen kräver man bättre kvalitetskontroll och det blev ett positivt gensvar från ministern. Hon betecknade skrivelsen som ett viktigt ställningstagande och försäkrade att hon tar seriöst på den. Som ett uttryck för det lovade hon att besvara skrivelsen skriftligt inom en nära framtid.

I pensionärsförbundens skrivelse konstateras det bland annat att många brister upptäckts i äldrevården och att likvärdig vård sålunda inte alltid har kunnat ges. Den ökande användningen av köptjänster har lett till situationer där priset getts alltför stor tyngd på kvalitetens bekostnad. Minister Risikko noterade att inriktningen på en "totalekonomiskt fördelaktig" vård också var tänkt att inkludera beaktande av kvalitetskraven. Den sidan av saken har man emellertid inte alltid kommit ihåg.

Kvalitetsövervakningen tangeras också i den aviserade nya lagen om åldringsvård. När den kan ges till riksdagen är ännu inte klart. Det är inte alldeles lätt att få fram en allsidigt fungerande helhet. Det finns fortfarande en del att korrigera i attityderna till vården ute i kommunerna. Någonting har ändå fåtts i gång även när det gäller den officiella kvalitetskontrollen inom äldrevården. Tillstånds- och tillsyningsverket för social- och hälsovården Valvira fick vid årsskiftet vissa nya uppgifter med anknytning till den riksomfattande styrningen och övervakningen av socialvården. I det första skedet utarbetar verket nu en plan för övervakningen av äldreomsorgen.

Pensionsförbundens intresseorganisation PIO ämnar vända sig också till de kommunala äldreråden med en skrivelse om kvalitetskontrollen inom äldreomsorgen. Avsikten är att uppmana råden att av de kommunala myndigheterna begära uppgifter om hur kvaliteten i vården utvecklats. Minister Risikko ställde sig mycket positivt till detta initiativ. Äldreråden behöver meningsfull verksamhet och i framtiden kan de kanske också ges lagstadgade uppgifter.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf har nyligen diskuterat kvalitetsövervakningen inom äldreomsorgen också med social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä. I skrivelsen till omsorgsminister Risikko krävs också att de finns tillräckligt med personal i förhållande till antalet vårdade, att åldringarna inte övermedicineras samt att patientterapin och aktiveringen av seniorerna förbättras. Då producenten av vårdtjänster byts ut bör följderna av detta för vården utredas med särskilt beaktande av de gamla människornas situation.