God vård på det egna språket

02.08.2010 kl. 11:46
Ställningstagande till mellanrapporten från arbetsgruppen för översyn av socialvårdslagstiftningen

Pensionärsförbundens intresseorganisations ställningstagande till mellanrapporten från arbetsgruppen för översyn av socialvårdslagstiftningen

Arbetsgruppen för översyn av socialvårdslagstiftningen har gett en mellanrapport, som utgör en god bas för arbetsgruppens fortsatta arbete för reformering av sociallagen. Betoningen av strävandena att förhindra utslagning och eliminera fattigdomen går i rätt riktning.

PIO vill ändå lyfta fram följande synpunkter:

Linjedragningarna som styr reformeringen av socialvården bör enligt vår uppfattning kompletteras med en formulering om samarbete med organisationer och sammanslutningar. Det här är viktigt med tanke på såväl behovet att höra de berörda som produktionen av tjänster. Samarbetet mellan staten och kommunsektorn på den ena sidan och organisationerna på den andra har också annars aktualiserats inom socialvården samt inom ramen för det fortsatta kommunala service- och strukturomvandlingsprojektet. Det skulle ha stor betydelse om denna sak kunde komma synligare fram i arbetsgruppens fortsatta arbete.

PIO vill vidare betona, att också en hänvisning till Språklagen bör inkluderas i det fortsatta beredningsarbetet. Socialvården är en av de viktigaste sektorer där man möter människan. God vård inkluderar också service på det rätta språket.