PIO diskuterade representationsrätten med statsministern

19.10.2010 kl. 11:59

Pensionärernas mest aktuella bekymmer och önskemål var uppe till diskussion då Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf gästade statsminister Mari Kiviniemi.

Till statsministern överlämnades pensionärsförbundens gemensamma ställningstagande till statsrådets budgetförslag för år 2011. Samma dokument har redan tidigare överlämnats till riksdagsgrupperna. Under diskussionen med Kiviniemi tog PIO:s representanter också upp önskemålet om egen representation för pensionärerna vid beredningen av frågor som berör just dem.

I budgetställningstagandet kräver PIO rf bland annat att pensionssystemet vidareutvecklats så att det tillräckligt tryggar utkomsten under pensionstiden, att folkpensionen och grundinkomstavdraget i kommunalbeskattningen även i fortsättningen blir föremål för förhöjningar samt att löneindexet i arbetspensionsstrukturen höjs över 20 procent. Pensionärer och småinkomsttagare borde vidare enligt PIO rf få kompensation för den ökning av bostadsutgifterna som höjningen av energiskatten föranleder.

För att kunna trygga social- och hälsovårdsservicen förutsätts det i ställningstagandet att kommunernas statsandelar blir föremål för tillräckliga förhöjningar och att den utlovade lagen om service för äldre stiftas så snart som möjligt. Penningautomatförningens avkastning bör oavkortad kanaliseras till social- och hälsovårdsorganisationerna.

Statsminister Mari Kiviniemi försäkrade att pensionärernas bekymmer och tankegångar blivit välbekanta för henne bland annat under hennes resor ute i landskapen. Hon kommenterade markeringarna i budgetställningstagandet med en viss återhållsamhet, som ändå också andades förståelse. Problemet med det så kallade brutna indexet kunde hon inte lova någon snabb lösning på. Pensionärsorganisationernas representationsrätt gav hon inte heller några konkreta löften om. Hon betonade ändå att det är viktigt med en fungerande dialog då pensionärsfrågorna bereds.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf verkar som samorganisation för sex separata förbund. Samtliga sex förbunds ledare deltog i träffen med statsministern under ledning av PIO:s ordförande för i år minister Ole Norrback.