Indirekta skatter drabbar mindrebemedlade pensionärer

21.12.2010 kl. 12:04

Beskattningen av arbete lindras med två miljarder euro i den modell som Hetemäkis skattearbetsgrupp föreslår. Beskattningen av pensionstagare skulle inte lindras på motsvarande sätt. Detta skulle leda till att pensionstagarna tvingas betala betydligt mera skatt för sina inkomster än löntagarna. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf anser att beskattningen av pensionärer inte i någon inkomstklass får vara strängare än beskattningen av löntagarnas arbetsinkomster.

De eventuella höjningarna av mervärdesbeskattningen och andra indirekta skatter kan inte genomföras mekaniskt utan beaktande av konsekvenserna för människornas utkomst. Låginkomsttagarna måste fullt ut få kompensation för de eventuella skattehöjningarna. Om konsumtionsbeskattningen skärps drabbar det oproportionerligt hårt dem som har små inkomster. Strävandena att bevara vårt lands konkurrenskraft är en gemensam angelägenhet. Det bör emellertid ske på ett hållbart och rättvist sätt.

Skattearbetsgruppen har också bedömt frågan om hur stödet till anhörigvården bör beskattas. Den anser att skatteavdragen för anhörigvården är tillräckliga som de är för närvarande. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf anser att anhörigvårdarnas ytterst viktiga arbete bör värdesättas betydligt bättre än vad som sker i dag. Stödet för anhörigvården bör bli skattefritt.