Sitra: Samhället måste förändras, seniorerna ingen barlast

30.03.2015 kl. 17:00
I april väntas Sitra publicera ett konkret förslag om hur hushållsavdraget kan omvandlas till ett aktiverande stöd för hemmaboende seniorer. Principerna presenterades vid slutseminariet för Sitras och pensionärsorganisationernas gemensamma projekt torsdagen den 26 mars i Helsingfors.

– Samhället måste förändras, konstaterade Tuomo Melin som på jubileumsfonden Sitra har stått i ledningen för projektet Aktiv medborgare oberoende av ålder (Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä).

Melin framhöll att landets 1,3 miljoner seniorer inte ska ses som någon barlast och inte som en homogen massa av hjälplösa vårdtagare. Pensionärerna kan i stället ses som en resurs. Men för att denna resurs ska kunna utnyttjas krävs det en hel del reformer och ny lagstiftning. Den övergripande principen måste vara att det är individens behov som avgör, vilket bland annat innebär att pengarna ska följa klienten.

Alla flitfällor som minskar intresset för att dryga ut pensionen med arbetsinkomster måste elimineras. Skattefri kostnadsersättning måste kunna betalas vid frivilligarbete, och frivilligarbete ska vara möjligt också för arbetslösa utan att utkomsten äventyras.

Alla betalar inte statsskatt

Vid slutseminariet på Hotell Presidentti påminde PIO:s vice ordförande Kalevi Kivistö om att det finns en halv miljon pensionärer som hankar sig fram på mindre än 1000 euro i månaden och alltså inte kan utnyttja några skatteavdrag. I den gruppen ingår hälften av alla landets kvinnliga pensionärer. 

 – Som alternativ bör man diskutera möjligheterna till direkt stöd enligt internationell modell, sade Kivistö.

 Melin antydde att just denna möjlighet kommer att ingå i Sitras modell för ett ”äldreavdrag” som skulle ersätta dagens hushållsavdrag. Målet skulle vara att stödja självständigt boende för äldre. Ju äldre man är, desto större är behovet av arbetsintensiva tjänster. Därför ska avdragsprocenten inte vara den samma för alla och därför kan det för staten löna sig att skjuta till något i stil med 50 miljoner euro i stöd till dem som inte har någon nytta alls av möjligheten till skatteavdrag för köpta tjänster. För övrigt räknar Sitra med att reformen ska vara kostnadsneutral för staten.

 – Vår tanke är att hushållsavdraget kan utvecklas till en basinkomstmodell för äldre, sade Tuomo Melin och nämnde seniorer över 74 år och anhörigvårdens vårdare och patienter som potentiell målgrupp för den allra högsta avdragsprocenten.

På torget möts utbud och efterfrågan

Inom ramen för det nu avslutade projektet har en modell utvecklats för hur seniorerna ska kunna hjälpas till att hitta den service de behöver och vill ha, och för hur det förutsedda utbudet av tjänster – inom både den offentliga, den privata och tredje sektorn – ska kunna nå sina potentiella klienter. Modellen heter Servicetorget och finns redan tillämpad i Tammerfors, medan förberedelserna är i full gång i Åbo, Raumo och Björneborg.

Servicetorget är en fysisk lokal där seniorer kan få handledning och råd i allt som har med hushållsavdrag, arbetsgivaruppgifter och sociala förmåner att göra, men också ett virtuellt rum där både kommersiella och allmännyttiga serviceproducenter kan bjuda ut sina tjänster. Samtidigt skulle de kommunala myndigheterna ha en närvaro som underlättar övervakningen av producenterna.

Sitras Tuomo Melin uppmanar pensionärsorganisationerna inom PIO att följa upp projektet med påtryckningar för att få till stånd den försökslagstiftning som behövs för att visionen ska bli verklighet.   

Inte alls bara städning

Det finns nästan inga gränser för vilka tjänster seniorerna kan tänka sig att utnyttja, förutsatt att de subventioneras med skatteavdrag eller erbjuds som frivilligarbete.  Hemsjukvård, teknisk handledning, motion, sällskap, rekreation, bilens underhåll, bokföring – ett äldreavdrag behöver inte alls handla om bara städning och fastighetsunderhåll.  Resultaten av en enkät, genomförd av Fountain Park, presenterades vid slutseminariet av Tuomo Lähdeniemi.

Webbenkäten besvarades av 2500 personer som kläckte sammanlagt 1657 idéer till avdragsgilla tjänster som kunde underlätta självständigt boende för äldre. De problem som förutses handlar om hur man ska veta om tjänsteleverantören är pålitlig, hur man ska hitta en leverantör, hur man ska ha råd. Slutseminariet utmynnade i att Servicetorget är den modell som kan räta ut frågetecknen.

Ordförande för Pensionärsförbundens Intresseorganisation är i år Svenska Pensionärsförbundet, vars ordförande Ole Norrback var förhindrad att delta i slutseminariet. I stället hölls hälsningstalet av fjolårets ordförande Tapani Mörttinen.

Tuomo Melin (t.v.) och Tuomo Lähdeniemi föreställer sig skatteavdrag för en bred flora av tjänster för äldre, som stöd för självständigt boende.

Grankullapensionärerna Alf Skogster, Sture Skogström och Tapani Jääskeläinen är intresserade av Tammerforsmodellen för ett Servicetorg.

PIO:s vice ordförande 2015 Kalevi Kivistö (t.h.) påminner om att det finns en halv miljon finländare som får mindre än 1000 euro i pension. De har ingen nytta alls av skatteavdrag för köpta tjänster. Till vänster Irmeli Mandell.

Johanna Westman