Lag om äldrevård behövs

28.01.2011 kl. 21:07
PIO har gett ut en strategi inför riksdagsvalet.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf har gett ut en strategi inför det förestående riksdagsvalet. Strategin bygger på högre pension, effektivare social- och hälsovård och mer förståelsefull attityd i samhället för pensionärerna.

För att äldreservicen skall kunna tryggas behövs det en särskild lag om äldrevård med stadganden om bland annat de äldres rätt till vård. Lagen bör också stadga om ansvaret för att sådan vård ordnas, samt om styrningen, övervakningen och finansieringen av verksamheten. PIO betonar också behovet av effektivare kvalitetskontroll av äldreomsorgen samt de äldres rätt att bli hörda i angelägenheter som berör dem själva. För egen del gör PIO rf anspråk på att få en fast position som utlåtandeinstans i beslutsfattandet angående pensionssystemet.

PIO rf arbetar för att arbetspensionsindex justeras så att löneindexets tyngd ökas från nuvarande 20 procent samt att sättet för beräkning av pensionslönen justeras så att arbetstagarens arbetspensionspremie inte längre har en minskande effekt på pensionslönen. Bostadsstödets belopp bör höjas från 85 till 95 procent av de boendeutgifter som lagen om bostadsstöd godkänner efter avdrag av självriskandelen. Boendekostnadernas maximibelopp bör höjas i pensionärernas bostadsstöd. Självriskandelarna i läkemedelskostnaderna borde sänkas. Spiralen med stigande serviceavgifter är oroande.

För tryggande av social- och hälsovårdsservicen för äldre förutsätter PIO rf bland annat att personalen och de ekonomiska resurserna blir föremål för tillräckliga satsningar, att seniorrådgivning införs i kommunerna, att den öppna vården får utökat stöd, att högklassiga anstaltsplatser står till förfogande samt att anhörigvården ges större resurser.

PIO:s strategi inför riksdagsvalet (pdf-fil 236 KB)