Lausunto julkisuuslain soveltamisen laajentamisesta koskevasta selvityksestä

18.09.2019 klo 16:07

 

Oikeusministeriö                                                    Lausunto 

Diaarinumero: VN/4491/2019                               12.9.2019 

Asia: Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisen laajentamisesta koskevasta selvityksestä

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n mielestä julkisuuslakia on syytä laajentaa niiden yritysten osalta, jotka tuottavat kuntien ja valtion käyttämiä yhteiskunnallisia palveluita. Muistutamme, että julkisuusperiaatteen mukainen tiedonsaantioikeus on perustuslaissa säädetty perusoikeus. Julkisuus on nykyisen sääntelyn mukaan pääperiaate, josta salassapito on poikkeus.

Erityisen tärkeänä pidämme avoimuutta niiden yritysten kohdalla, jotka tuottavat hoiva- ja terveyspalveluita kunnille. Kunnan viranomaisilla ja palveluiden käyttäjillä on oltava mahdollisuus saada tietoa käyttämistään palveluista samalla tavoin kuin on mahdollisuus saada tietoa kunnan tuottamista hoiva- ja terveyspalveluista.

Kunnan ja palveluiden käyttäjien ohella yhtenä toimijana nostamme esille vanhusneuvostot, joilla on oltava aito mahdollisuus saada tietoa ikäihmisten palveluista, joita kunnat ostavat ulkopuolisilta toimijoilta.

Julkisuuslain jatkovalmistelussa tulisi olla konkreettisempaa pohdintaa siitä, mitä muutosvaihtoehdot käytännössä tarkoittavat kansalaisten kannalta. Jatkovalmistelussa tulee selventää sitä, että kaikkien julkisia palveluita tuottavien tahojen on edistettävä tietojen saantia yhteiskunnallisista ratkaisuista, sillä kyseessä on perusoikeus.

Tahot, joilla on tai joille siirretään julkisia tehtäviä, tulee velvoittaa hankintojen kilpailutuksessa nykyistä suurempaan avoimuuteen. Julkisissa hankinnoissa asianosainen on yleensä se, joka on tehnyt tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tai pyytänyt päästä mukaan tarjouskilpailuun, tai se, joka on suljettu tarjouskilpailun ulkopuolelle. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan laadussa ilmenneisiin epäkohtiin viitaten olisi syytä laajentaa hallintolain määrittelyä siitä, kuka on asianosainen, käsittämään asianosaisiin kilpailutettavia tuotteita ja palveluita käyttävät kansalaiset, jolloin kansalaisten tiedonsaanti päätöksenteon perusteista tulisi asianosaisjulkisuuden piiriin. 

Vastaavasti julkisuuslaissa tulee edelleen erikseen säätää salassa pidettävistä asioista, joista yksi on kansalaisten yksityisyyden suoja. Digitalisaatio ja yhteiset digitaaliset asiakastietojärjestelmät on toteutettava käytännössä siten, ettei yksityisyyden suojaa loukata. Samalla kansalaisten tulee saada ymmärrettävällä tavalla tietoa digitaalisten asiakastietojärjestelmien julkisuuden asteesta ja eri tahojen käyttöoikeuksista asiakkaita koskeviin tietoihin. Eläkkeellä olevia ihmisiä edustavat järjestöt tulisi ottaa mukaan lain jatkovalmisteluun.

Julkisuuslain raportissa on esitetty kolme julkisuussääntelyn vaihtoehtoa. Edelliseen perustuen kannatamme niistä kolmatta, laajempaa vaihtoehtoa julkisuussääntelylle.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

koostuu seuraavista liitoista:

 

Eläkeliitto ry                                                             

puheenjohtaja Raimo Ikonen

               toiminnanjohtaja Anssi Kemppi

 

Eläkeläiset ry                                                            

puheenjohtaja Martti Korhonen

               toiminnanjohtaja Jan Koskimies

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry                 

puheenjohtaja Simo Paassilta

               toiminnanjohtaja Timo Kokko

 

Kansallinen senioriliitto ry                                  

puheenjohtaja Anneli Taina

               toiminnanjohtaja Matti Niiranen

 

Kristillinen Eläkeliitto ry                                       

puheenjohtaja Leea Hiltunen

               toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

 

Svenska pensionärsförbundet rf                       

puheenjohtaja Ole Norrback

               toiminnanjohtaja Berit Dahlin  

 

Pdf: versio lausunnosta:

 

--------------------------------------------------------------------------

EETU-liitoilla on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen senioriliitto ry toimii EETU:n puheenjohtajajärjestönä ja Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina EETU:n puheenjohtajana. EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja Matti Niiranen. YHTEYSTIEDOT Sähköposti: eetu@eetury.fi Puhelin 050 330 9270 Nettisivut www.eetury.fi

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenliitot: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf